Otestovali jsme Android 11. Má spoustu drobných praktických novinek – iDNES.cz

Google jedenct Android pipravoval v beta programu od zatku letonho roku, jak se to stalo pomrn obvykl. Teprve v zvru ervence ji zpstupnil professional snadn nahrn formou OTA aktualizace, to u byla doba, kdy Android 11 vypadal tak, jak Google u finlnho proveden zamlel.

Bhem testovn betaverze ladil Google nkter drobnosti, jako napklad hor stabilitu aplikac (teba fotoapartu, tu jsme zaznamenali pedevm), nebo podivn chovn nkterch funkc (zlobil ns always-on displej a pln korektn nefungovaly ani notifikace).

Zd se vak, e Google do vydn finln verze drtivou vtinu problm vyladil a alespo na naem testovacm Pixelu three funguje ve tak, jak m, vetn onoho always-on displeje nebo notifikac. Na prvn pohled uivatel nov systm asi nepozn, zmny jsou spe ve spoust element ne v zkladn logice systmu, jeho ovldn nebo grafice: tyto zmny dominovaly uplynulm zhruba dvma generacm Androidu, take te je as na trochu mrnj vizuln, ale vraznj vnitn zmny.

Uvnit systmu funguje napklad nativn podpora displej s vymi obnovovacmi frekvencemi nebo ohebnch displej, vetn systmov detekce hlu oteven takovho displeje. Novinkou je, e aktualizace mnohch st systmu se provd pmo z Obchodu Play a nikoli pes OTA metodu, kter je zvisl na vli vrobce danho telefonu. Uivatel takto sice nedostane replace na novou verzi Androidu nebo novou bezpenostn aktualizaci systmu, ok tomu je stle OTA proces poteba, nicmn rzn drobnosti takto Google zvldne zalepit bez koordinace s vrobcem.

Teoreticky je to vborn funkce, prakticky zatm hapruje ono bez koordinace s vrobcem, protoe je to zleitost, kterou zatm podporuj jen telefony Pixel. Ale je mon, e s novmi pstroji s Androidem 11 z vroby se podpora roz. Dal systmov podporovanou funkc je podpora bezdrtovho Android Auto, tu budou mt vechny telefony s Androidem 11. Jistou povinnost professional nov telefony s Androidem 11 je i vyadovn aktualizac systmu na pozad.

Dosud teba Samsungy pi aktualizaci systmu chvli vlastn nefungovaly, systm se instaloval pi nabhn telefonu dlouho m to svj technick dvod. Ale te bude povinn metoda s aktualizacemi, kdy sta jen rychl reboot telefonu a uivatel ani nepozn, e se aktualizace instaluje, ve probhne takkajc za kulisami.

Velk zmny v notifikacch

Z hlediska uivatele samotnho ejvt zmnou v systmu proly notifikace. Na prvn pohled sice vypadaj stejn, ale zmn je tu opravdu cel ada. Pedevm zskal uivatel vt kontrolu nad tm, jak a kdy se maj notifikace z jednotlivch aplikac zobrazovat.

Konen se d v Androidu snadnm a uivatelsky pochopitelnm zpsobem zbavit otravnch poloek notifikac, jako teba zprvy v lit o tom, e mte sputnou Chat head bublinu u Messengeru jako byste ji nevidli. Notifikace lze tedy tentokrt jednotliv detailn vypnat ne jen po celch aplikacch a skupinch, ale prv v drobnostech: lze v zsad urit, e na tu a tu vc vs aplikace notifikovat nem (pokud jsou typy notifikac odlieny) a na jinou zase m. Ve je hezky a pomrn pehledn pstupn v menu notifikac, take uivatel, kte chtj mt nad upozornnmi opravdu kontrolu, se tu mohou vydit dosytosti, vetn podmnek shlukovn notifikac a podobn.

Vbornou zleitost je historie notifikac. Urit se vm ji stalo, e jste nkdy v zplav upozornn zahodili i to, se kterm jste chtli pracovat historie vm pome snadno takovou zbrkle zamtnutou notifikaci najt, sta po staen lity klepnout na npis v jej spodn sti.

Jednou z velkch novinek, kterou zatm nechceme moc hodnotit, je priorita professional takzvan konverzace. Hlavn mylenkou je to, e konverzace rznho druhu jsou professional uivatele dleitj ne notifikace z jinch aplikac, take jsou zobrazeny vdy nahoe v seznamu upozornn. Podpora tohoto zobrazen mus bt vestavna v aplikaci, vvoji ji postupn pidvaj, ale zatm je to trochu zmatek, protoe z nkterch aplikac se konverzace nahoe objev, z nkterch nikoli.

Trochu tak tpeme nad logikou celho systmu konverzac: co jet za konverzaci povaovat a co nikoli? Je e-mail konverzac? Je touto konverzac teba pestelka nzor na Twitteru? Nebo maj bt v konverzacch jen messagingov aplikace? Uivatel bohuel nad tmto kontrolu nem a zatm v tom asi bude trochu zmatek. Funkce to nemus bt patn, dosud jsme z n vak trochu na rozpacch, nicmn pokme, jak se bude jej podpora vyvjet v praxi.

Podle ns by byl lep njak celkov seznam priorit ten Android stle nem, jen lze nkter notifikace v nastaven ztiit a ty se pak budou zobrazovat ve skupin ve spodn sti seznamu upozornn. V konverzacch jako takovch lze precedence urovat tak, ale jen v rmci tto skupiny.

S konverzacemi souvis i ji zmnn bubliny zvan Chat heads. Ty byly dosud domnou Fb Messengeru, ale v nov verzi Androidu je me podporovat kterkoli chatovac aplikace, take se mohou bubliny objevovat teba i z WhatsAppu a dalch aplikac. Bubliny lze jednotliv zapnat a vypnat, seskupeny jsou na obrazovce pohromad pod jednou ikonou. Nastavit se d, e se tu maj zobrazovat bubliny jen professional nkter konverzace z dan aplikace. I tady se omezme na konstatovn, e bubliny funguj, ale lep to bude, a je vvoji sprvn pochop a dovedou je vyut naplno choose je toti samozejm nutn i podpora na stran aplikace jako takov.

Novou podobu m i notifikan sloka professional ovldn mdi. Ovldn aplikace, ve kter nco aktuln pehrvte, je te v horn sti seznamu upozornn hned pod rychlmi volbami. Odsud lze mimochodem rovnou ovldat, jak se m hudba pehrvat lze pepnat mezi hlasitm reproduktorem telefonu a dalmi pipojenmi zdroji. Tento ovldac panel se pi pehrvn zobrazuje tak na odemykac obrazovce.

Bezpenostn novinky

ada dalch vylepen v systmu souvis se zvenm bezpenosti. Dalch prav se dokala pedevm oprvnn professional jednotliv aplikace. Nov me uivatel udlit jednorzov oprvnn ok vyuit danho zdroje i funkce: teba pstup ok GPS lze povolit v aplikaci jen tehdy, kdy to skuten potebujete a aplikace tak nemus mt univerzln povolen, u kterho nem uivatel potuchy, co pak s takovm oprvnnm aplikace dl.

Trochu nejasn zstv, na jak dlouho je ono jednorzov oprvnn udleno, protoe po vypnut aplikace a nvratu do n se aplikace znovu na povolen nezept ale teba po hodin u ano.

Zajmavou vc je automatick odvoln oprvnn. U aplikac, kter uivatel njakou dobu nepouv (Google v popisu pe pr msc) systm automaticky oprvnn odvol. To se hod u aplikac, kter pouvte opravdu jen sporadicky a kter se mezi tm aktualizuj a funguj se starmi oprvnnmi, i kdy maj teba njak nov funkce.

Je to dal ochrana ped monm zneuitm dat, kdy spc aplikace nejdve nasbr oprvnn od uivatele a pak po njak aktualizaci bez vdom uivatele zsk a odele citliv information, i kdy to pvodn vbec nedlala. Tuto volbu je nutn zapnout v nastaven u jednotlivch aplikac, nenali jsme monost, jak to udlat v systmu globln.

Drobnosti

Nov je i vypnac obrazovka. Pravda, zrovna tu si rzn vrobci asi budou rzn upravovat, ale na istm Androidu 11 te krom ikon professional vypnut, restart a tsov voln obsahuje i pstup ok ovldn zazen v chytr domcnosti a ukazuje aktuln platebn kartu, kter je pipravena professional zaplacen prostednictvm Google Pay. Sta tedy podret vypnac tlatko telefonu a mete s tmito funkcemi pracovat, nen nutn hledat patin aplikace.

Google tak do telefon pidal systmovou monost nahrvn obrazovky a vylepil celkov prci se screenshoty, a u jejich poizovnm, sdlenm, i pi rychlch pravch. Stle ist Android neum udlat screenshot s odskrolovnm, teba professional ppad, e chcete do jednoho snmku zachytit cel lnek na webu. To pitom rzn smartphony ostatnch vrobc u njakou dobu um a je trochu zvltn, e zrovna takovou drobnost pi jinak pomrn pedlan prci se screenshoty nepidal.

Dobe funguje i koprovn textu v obrazovkch professional multi-tasking. Je tu i nkolik funkc urench vhradn professional smartphony Google Pixel. Ve spodn advert ikon aplikac na domovsk obrazovce to je ta ada, co zstv statick, i kdy listujete se te mohou zobrazovat doporuen na aplikace, kter chcete spustit. Upmn, moc professional to dvod nevidme, radji si uspodme obrazovku podle sebe, ale nkomu to me vyhovovat (telefon se asi mus chvli uit). Google u pixel vylepil teba monosti automatickho titulkovn zvuk, sdlen ehokoli do zazen v blzkm okol, ale to v naich koninch moc uivatel nevyuije.

Dal drobnosti budeme nejsp jet objevovat, nicmn nejde o dn zsadn zmny. To plat professional cel Android 11. Otzkou zstv, kdy se ho dokme na dalch telefonech, ne jen na modelech Pixel. Prvn smartphony s Androidem 11 pmo z vroby by se ji mohly objevit v nadchzejcch tdnech, ale s aktualizacemi to bude, jako obvykle, trochu obtn. Vrobci jsou v tomto ohledu stle pomrn pomal a uivatel i v zvislosti na regionech ij v nejistot. Ano, vlajkov modely vtiny znaek aktualizaci dostanou, ale kdy, to vbec jasn nen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Zitub.com 2020