Spencer vysvetľuje ich pohľad na exkluzivity a aj to prečo nepracujú na VR headsete – Sector.sk

Phil Spencer sa znova rozrozprval o novej konzole Xbox Series X. Najnovie vysvetuje naprklad to,preo sa spolonos Microsoft rozhodla vzda sa akchkovek exkluzivt na Series X, aspo poas prvch rokov konzoly alebo preo ju chc uvies prve poas vianonej sezny.

Vetko odtartovalo rozhodnutie v roku 2016 naXbox Spring Showcase, kedy Microsoft povedal, e sa rozhodol vyda vetky svoje hry na Xbox, ale aj na potae s Windows 10. Toto bol zaiatok novej vzie, zameranej na novch hrov, namiesto zamerania sa na konkrtne zariadenie:

“Vetko sa to zaalo v roku 2016. Viem, e sme trochu zmiatli ud,dokonca aj niektorch ud z vlastnho tmu. No pracovali sme ako vedci tm a myslel som si, e prve my urujeme to, ktorm smerom sa vydme. Myslel som si, e je dleit st si za svojim a prinies aspo nejak pln, aby sa veci zaali hba. Oznmili sme nov veci a udia si mohli poveda, e chpu, ako zapadaj do naej vzie.

Vzie, ktor stavia do stredu vetkho prve hrov, nie jedno konkrtne zariadenie. A dnes udia hraj hry na tone rznych zariaden. Prve to je nieo, o skutone viedlo k hernmu rastu. Myslm, e dnes u to vyznie ako kli, ale aj vtedy som hovoril, e hry hr 2 miliardy hrov. Oakva sa, e v najbliom desaro sa tento poet zdvojnsob na 4 miliny. Je to rast nho priemyslu, ktor znova vedie k naim vtvorom, pretoe prve tie lkaj novch hrov.

Myslm si, e naou lohou ako platformy, je vytvori o najiriu platformu pre hrov, v ktorej si mu njs irok klu hier, ktor chc hra. Aby mohli njs naozaj skvel hry, ktor chc hra sami alebo sosvojimi priatemi. Sname sa vak umiestni hra do stredu a poveda mu, e ak sa chce hra so vetkm o k tomu patr na gaui a televzore alebo na PC, tak mu dme monos to urobi.Ak ste niekto, kto hr hry a nevlastnte ani nechcete vlastni konzolu i PC, tak pre vs mme Project xCloud.

Dokonca sa to vetko tka aj obchodnch modelov, pretoe nie kad si me dovoli vybehn von a min 60 dolrov za nov hru. udia chc hra viac hier. V tomto prpade sa pozerme na Xbox Game Pass, ktor je skutonm obchodnm modelom a dva hrom monos vybudova si vlastn kninicu.Myslm, e sme sa zrove poas rokov priblili aj k sprvnemu modelu na PC.

Ke sa pozrieme na tento ekosystm, povedal by som, e tu mme najnovie hry, ktor plne najlepie vynikn na hi-end potaoch. Niektor z tch istch hier s vak schopn bea aj na niekoko rokov starch PC. To znamen, e dnes s vvojri plne schopn vyui hardvr, ktor stoj pred nimi. Je zrejm, e sme tto stratgiu vytvorili s radom Xbox One X. Pri jeho nvrhu sme zaali s tm, e chceme postavi hern konzolu, ktor prinesie to najlepie, o k televzii vieme doda. Zrove sme chceli vvojrom a tvrcom ponknu jedinen podmienky, aby mohli prina tie najlepie hern svety.

V dnenom svete vidme, e udia chc hry hra so svojimi priatemi.Chc ma k dispozcii najv vber hier a vvojri chc ma monos vyuva to najlepie z technolgie, ktor je k dispozcii.”

Neskr sa Spencer vyjadril aj k svojmu zdanliovo anti-VR vyhlseniu, kedy povedal, e medzi fanikmi Xboxu neexistuje dopyt po virtulnej realite:

“Pravdepodobne som zvelioval a nesnail som sa atakova ud, ktor miluj VR.Ryan Payton, mj dobr priate, sa momentlne pripravuje na vydanie Iron Man VR. Okrem neho vak existuje vea ud, o ktorch viem, e pracuj na VR hre, ktor je naozaj dobr a ja sa to nesnam nepodporova. Chcel som si len s naimi zkaznkmi vyjasni, na o konkrtne sa zameriame. Ak niekto odo ma akal, e pri uveden Xboxu Series X ohlsime aj VR headset, chcel som len poveda, e to neurobme. Chpem, e niektor udia by to chceli, no musme sa zamera na veci, ktor aktulne robme.Najsilnejm zdrojom je tm a jeho schopnosti.

VR samo o sebe nie je tak jednoduch, ako ho pripoji ku konzole. Muste zmeni systm a mnostvo inch vec. Tmy vo Valve, Sony i Oculuse na tom pracuj u dlho. Poznaj plnos tejto problematiky, o vlastne znamen podpora platformy. Je zrejm, e VR je dnes v systme Windows vek. Sme Windows firma a nikdy si nezatvrme oi vtedy, ke maj prs vek veci. Osobne neverm, e VR mizne. Prve naopak dfam, e narastie. Hlavnm bodom v mojom vyhlsen nebolo odrdza inch od prc na VR, ale len upresni, na o sa prve teraz zameriavame.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Zitub.com 2020